ملايرپرس | malayerpress.comاين هم يك كار خلاف!
كد مطلب : 11

 

موضوع: احمد فرهنگ شغل تاجر در شهر ملاير
آقاي احمد فرهنگ ضمن صحبت‌هاي خود نسبت به تعطيلات خصوصاً تعطيلات مذهبي سخت انتقاد و مدعي بود اين كار دولت هم مانند ديگر اعمالشان برخلاف بوده و نارضايتي مردم و گرفتاريهاي آنها را بيشتر مي‌نمايد و ادارات بخاطر مردم است وقتي مردم عملاً تعطيل هستند بازبودن ادارات چه فايده‌اي دارد باز اظهار نموده است كه امسال چون تولد سيدالشهداء (ع) با روز تولد شاهنشاه در روز چهارم آبان مصادف است تعطيل خواهد بود اما از سال آينده تعطيل نبوده و اين مسخره نيست كه تولد شاهنشاه تعطيل باشد اما تولد سيدالشهداء (ع) يا تاسوعا و اربعين نباشد و در دنباله سخنان خود اظهار نموده است كه در تقويم بانك ملي تولد شاه را اول و تولد سيدالشهداء (ع) را دوم ذكر و چاپ كرده بودند اما وقتي فهميدند انعكاس بدي پيدا كرد آن مقداري كه در بانك موجود بوده پس فرستادند و آن ورقه روز چهارم آبان را عوض كردند كه كاملاً مشخص است و در عين حال در ممالك خارج عيد ژانويه و كريسمس بيش از ما تعطيلات دارند و تعطيلات عيد ايران وقتي بود كه كارمندان دولت بتوانند به [با] كسان و فاميل خود در هر نقطه ايران كه باشد ديداري تازه كنند اما با دو روز تعطيل چطور ممكن است بگويند از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند مگر ممكن است همه كارمندان مرخصي بگيرند و آن وقت است كه مي‌توان گفت اگر همه مرخصي بگيرند پس ادارات تعطيل است و كاري براي مردم انجام نخواهد شد.
نظريه رهبر عمليات: گزارش فوق صحيح به نظر مي‌رسد. الوند

گزارش تاريخ ش۱۰۱

سند نامه

نظر شما
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن :