ملايرپرس | malayerpress.comاندر احوال ساخت سینما در ملایر
كد مطلب : 3

به: 325
از: 13/ه‍
شماره گزارش: 3772/ه‍
تاریخ گزاش: 19/4/47
آقایان رحیم حاتمی داروفروش و نبی کرمانشاهی و عسگر عبدلی از کسبه بازار ملایر عمارتی را در خیابان خیام خریداری که سینمای مدرن بسازند و با اینکه مدت سه ماه می‌گذرد که این معامله انجام گرفته اما با مخالفت آقای حاج شیخ باقر محسنی یکی از روحانیون با نفوذ ملایر مواجه و به عناوین مختلف از ساختن آن جلوگیری به عمل آورده است. آقای رحیم حاتمی ضمن انتقادی که از دخالت یک معمم می‌نموده اظهار داشته که آقای محسنی به داخل خانواده هم رخنه کرده و پدر و زنم را علیه من شورانیده و اینها هم مدعی هستند که این کار زشتی است از طرفی من 150 هزار تومان پول داده‌ام و با کارشکنی آقای محسنی متوقف مانده است و چند روز قبل با فروشنده خانه به حضور آقای محسنی رفتیم در این مجلس آقایان فرماندار ملایر ـ بهمند رئیس اوقاف حضور داشتند. من گفتم آقای محسنی یا اجازه بدهید سینما ساخته شود یا پول مرا از فروشنده بگیرید و فروشنده مدعی شد که من به پول احتیاج داشتم که ملکم را فروخته و پولی ندارم سپس آقای محسنی پیشنهاد کرد که شما حمام بسازید و از طرفی آقایان فرماندار و بهمند هم هر چه گفتند که سینما محسناتی دارد مؤثر واقع نگردیده است.

  

 

منبع :موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

نظر شما
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن :