ملايرپرس | malayerpress.com72 نفر در ملايرثبت نام کردند
كد مطلب : 5644

به گزارش ملاير پرس ،رضايي در ادامه افزود:از اين 72 نفريک نفر مدرک کارشناسي وپنجاه وسه نفر مدرک کارشناسي ارشدوچهارده نفر مدرک دکترا وچهار نفر داراي مدرک حوزوي ميباشندوي افزودند از اين تعداد هفت نفر زن وشصت و پنج نفر مرد ميباشند

نظر شما
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن :